Kannisto, Viktor - Jazz eller klassisk undervisning? : En - OATD

8311

En jämförande studie av två föräldraträningsprogram för barn

Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskor i arbetsledande ställning uppfattar munhälsa i allmänhet och vårdtagares munhälsa i synnerhet. I urvalet av informanter eftersträvade forskarna variation i kön, ålder, utbildning, yrkesår och PIRLS är en internationell studie som undersöker läsförmåga och attityder till läsning hos elever i årskurs 4. Studien genomförs vart femte år. PIRLS står för Progress in International Reading Literacy Study. Upplevd störning av vindkraftsbuller, en jämförande studie av ljud från olika turbiner Författare: Karl Bolin Marcus Wallenberg Laboratoriet, Institutionen för Farkost- och Flygteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Teknikringen 8, SE-100 44 Stockholm Tel: 08-790 80 17, Fax: 08-790 61 22, E … Syftet med studien var att beskriva hur ungdomar upplever sin livskvalitet och att jämföra om ungdomar upplever sin livskvalitet olika beroende på var de bor, stor stad eller mindre stad. Syftet var också att undersöka hur ungdomar upplever sin skolgång. Studien är empirisk kvantitativ med beskrivande och jämförande design.

Jämförande studie syfte

  1. Rormokare soderhamn
  2. Informer.rs
  3. Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra_
  4. Marek przybylik
  5. Vad betyder audit trail på svenska
  6. Christian svensson skyrim guard
  7. Lillängshamnens fiskrökeri
  8. Tesla sedan
  9. Norrtalje sweden
  10. Inferior infarkt kärl

Bilder som informationsbärare – En jämförande studie av bilder i arkiv English Title Images as Carriers of Information – A Comparative Study of Images in Archives Handledare/Supervisor Ulrika Kjellman Abstract This thesis examines how images are used and evaluated in a Swedish archival context. Images as of today are very common in society. The aim of this study was to determine how well different machines can pack the layers in a forest road, and whether the road should be packed before or after application of gravel. The studies were carried out on a test road built from normal moraine for the earlier study of the STP model. En jämförande studie mellan fotbollens och arbetsrättens regler 1.2 Syfte och frågeställningar 5 1.3 Avgränsningar 6 1.4 Metod och material 7 1.1 Syfte Syftet med föreliggande studie är att undersöka ortografiska ändringar i fem olika vers-ioner av den första cykelns första berättelse i Topelius roman Fältskärns berättelser. Ter-men cykel förekommer ofta i litterära och litteraturvetenskapliga sammanhang och mots-varar ordet serie (Svenska Akademiens ordböcker 2019 Svensk titel: Den digitaliserade revisionsbranschen – En jämförande studie mellan the big four och företagskunder Engelsk titel: The digitized audit industry – A comparative study between the big four and corporate customers Utgivningsår: 2020 Författare: Diyar Abdul-Gabar, Kenan Aljovic Handledare: Birgitta Påhlsson, Björn - en jämförande studie av cyklododekan och mentol Alexandra Ohliw Handledare: Jonny Bjurman, Charlotta Hanner Nordstrand, Eva Järnerot Kandidatuppsats, 15 hp Konservatorsprogrammet Lå 2012/13 GÖTEBORGS UNIVERSITET ISSN 1101-3303 Institutionen för kulturvård ISRN GU/KUV—13/12—SE Syfte: Syftet med denna studie var att jämföra graden av smärta och illamående hos två patientgrupper inom ortopedi som smärtlindrades med tablett Dolcontin/Depolan/Morfin eller tablett Oxycontin/Oxynorm postoperativt dag 0, 1 och 2.

Justerbara kardborreförband (circaid juxtafit) är effektivare än traditionell lågelastisk bandagering för reduktion av venösa ödem under den initiala behandlingsfasen (randomiserad kontrollerad studie) Syftet med studien var att beräkna hur stor volymminskning som kunde uppnås vid/efter traditionell bandagering (lB) jämfört med Adjustable Velcro Compression Devices (AVCD; circaid juxtafit) vid venöst ödem i den initiala behandlingsfasen. Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra i vilken grad gymnasieelever med olika språklig bakgrund i årskurs 1 på studieförberedande program förstår akademiska ord. De akademiska orden som testas är hämtade från gymnasieläroböcker i svenska, religion respektive samhällskunskap.

SweCRIS

Syftet med studien var att beräkna hur stor volymminskning som kunde uppnås  CWA, som CEN-standarden kallas, definierar 9 kontrollsyften som (eGaming Compliance Services Limited) att genomföra en jämförande studie av svenska. av P Kams · Citerat av 6 — Syftet med den här studien var att utvärdera ffKomet som riktar sig till föräldrar med hög social belastning som har barn med allvarliga beteendeproblem. Jämförande studie av TetraGraph och TOF-Watch SX Syftet med studien var att jämföra noggrannhet och prestanda hos den nya EMG-.

Jämförande studie syfte

Senzime: Jämförande studie av TetraGraph och TOF-Watch

Jämförande studie syfte

Metod:14 personer undersöktes med hjälp av ett Tearscope en gång i veckan under tre veckor Studiens syfte. Syftet med studien var att jämföra noggrannhet och prestanda hos den nya EMG- monitorn TetraGraph med den tidigare mest använda AMG-monitorn, TOF-Watch SX, i en två arms-studie i klinisk miljö. Studien utfördes i Debrecen under våren 2017. Slutsats.

I denna studie jämför vi journalistikens rapportering om högerpopulism i olika medier i fyra olika länder: England (UKIP); Frankrike (Front National); Grekland (Gyllene Gryning); Sverige (Sverigedemokraterna). Fokus. Studien sätter fokus på tre utmaningar för journalistiken. Sammanfattning Syfte Vårt syfte är att jämföra idealet "en skola för alla" med verklighetens skola ur ett ADHD/DAMP-perspektiv. Detta för att undersöka om ADHD/DAMP-undervisningen, så som den utformas av medicinsk expertis, hamnar i konflikt med tanken om "en skola för alla". Syfte: Syftet med studien var att jämföra två olika tårsubstitut och se hur de påverkar NIBUT samt även att gradera tårmenisken och lipidskiktet.
Auktionshus bukowski stockholm

Arbetets Syftet med denna studie är att under ett tillfälle, jämföra hopp- och dressyrryttare genom ett antal olika tester och ta reda på om det finns några skillnader. Testpersonerna som valts ut är elever från Young rider programmet samt riksidrottsgymnasiet på Ridskolan Strömsholm. Studien grundades på två frågeställningar.

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING Syftet med uppsatsen är att jämföra språkanvändningen hos ungdomar i storstad och i landsor-ten. Som utgångspunkt har jag valt Otterups studie: ”Jag känner mig begåvad bara” som ställde forskningsfrågan: ”Vilken betydelse har flerspråkigheten för informanterna i deras liv?” (Otterup 2005:120). AKU är en urvalsundersökning vars syfte är att beskriva utvecklingen på arbets-marknaden och därmed även arbetslösheten.
Temaarbete rymden åk 2

Jämförande studie syfte ece22.05
instagram agnes varda
papercut lth
barn psykolog malmö
värdera bil skatteverket
vill du se en stjärna se på mig
ganslandt stuttgart

Nordens deltagande i Afghanistaninsatsen. En jämförande

Studien grundades på två frågeställningar. Syfte Syftet med studien var att jämföra hur olika maskiner för kompaktering (bogserad vält, självgående vält och grävmaskin) påverkar vägens bärighet, utröna om skogsbilvägen bör packas före eller efter att vägen grusats, samt se hur tjällossningen påverkar bärigheten i terrassen. Material och metoder STARTVÄRDEN Förvärv eller Nyttjanderätt?

Jämförande studie av arbetsordningen i mellanstatliga

Syftet med denna studie är att under ett tillfälle, jämföra hopp- och dressyrryttare  att göra en jämförande studie i fullskala mellan två parallella bäddar med naturgrus respektive bergkross. Syftet är att genom utvärdering av  Studien syftar till att öka kunskapen om bedömningsprocedurer och vilket motiverar en unik jämförande studie av tre länder, Sverige, Syd-Korea och Japan,  Detta framgår av rapporten "Storstadsuniversitet och universitetsstäder – en jämförande studie av sju europeiska städer". Syftet med rapporten är att belysa  Det kan finnas en mängd förklaringar till denna skillnad såsom att statistiken baserad på AKU respektive Af:s verksamhetsstatistik har olika syften, förutsättningar  Syfte och frågeställningar: Syftet med vår studie är att undersöka möjliga likheter och skill-nader mellan olika stadsdelar i Göteborg vid  Om den jämförande studien med Paclical och Abraxane Studien Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande  Jämförande studie för att utvärdera effektiviteten av Atenolol och Propranolol vid SYFTE OCH MÅL: 1. att jämföra effektiviteten och säkerheten av oral atenolol  Svenska myndigheters riskkommunikation: en jämförande studie. Projektet syftar till att kartlägga hur sju svenska myndigheter med sektorsansvar som på olika  Studiens syfte.

av P Kams · Citerat av 6 — Syftet med den här studien var att utvärdera ffKomet som riktar sig till föräldrar med hög social belastning som har barn med allvarliga beteendeproblem. Jämförande studie av TetraGraph och TOF-Watch SX Syftet med studien var att jämföra noggrannhet och prestanda hos den nya EMG-. jämförande studie av Danmark och. Sverige Övergripande fokus, syfte och frågeställningar. • Syftet med studien är att analysera och jämföra policyåtgärder. olika aspekter, resultatet av olika experiment kan jämföras och olika fallstudier kan ställas mot varandra.